Lotnisko Ławica – czy będzie można zgłaszać jeszcze roszczenia? Aktualizacja informacji

Szanowni Państwo, w dniu 6 lutego 2019 roku poinformowaliśmy Państwa o projekcie zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie art. 129 ust. 4, ale niestety po pracach komisji w Senacie w dniu 15 lutego 2019 r. do Sejmu trafił projekt w niekorzystnym dla mieszkańców kształcenie.

Projekt przygotowany przez senatorów, który przewidywał przedłużenie dotychczasowego, niekonstytucyjnego 2-letniego terminu zgłaszania roszczeń do lat 5 od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz pozwalał na wystąpienie z roszczeniem w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy, wywołał bardzo duże poruszenie w środowisku samorządów. Związek Miast Polskich przekonywał, że proponowany kształt przepisów może doprowadzić do lawiny zgłoszeń mieszkańców i będzie bardzo dużym obciążeniem finansowym.

Wobec powyższego, jeszcze na etapie prac w Senacie treść projektu uległa znaczącej zmianie – 5-letni termin, o którym była mowa w art. 1 zmieniono na termin 3-letni a nadto wycofano się z rozwiązania dotyczącego możliwości zgłaszania roszczeń już przedawnionych zgodnie z brzmieniem aktualnego przepisu art. 129 ust. 4 Prawo ochrony środowiska w terminie 3 lat od wejścia w życie ustawy zmieniającej zamykając tym samym drogę do dochodzenia odszkodowania tym osobom, które nie zgłosiły roszczeń Portowi Lotniczemu Poznań – Ławica w terminie do dnia 28 lutego 2014 r.

Na dzień dzisiejszy w komisjach sejmowych trwają dalsze prace nad projektem – nie ma jeszcze jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy w ogóle i w jakim ostatecznie kształcie zostanie uchwalona nowelizacja, która powinna wejść w życie najpóźniej w dniu 14 marca 2019 r.

Będziemy Państwa na bieżąco informować.

Informacja aktualna na dzień 6 lutego 2019 roku.

W dniu 7 marca 2018 r. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem w sprawie sygn. akt K 2/17 stwierdził niezgodność art. 129 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (określającego 2-letni termin na wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym w związku z utworzeniem strefy OOU wokół lotnisk), z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji i orzekł, że przepis ten  traci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dz. U., czyli w dniu 14 marca 2019 r.

W ostatnich dniach podjęto postępowanie w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska w zakresie art. 129 ust. 4. Senacki projekt przewiduje przedłużenie dotychczasowego, niekonstytucyjnego 2-letniego terminu zgłaszania roszczeń do lat 5 od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

W przypadku OOU wokół Portu Lotniczego Poznań – Ławica planowany 5-cio letni termin minął z końcem dnia 28 lutego 2017 r., lecz art. 2 projektu ustawy pozwala na to by w sytuacji gdy powyższy termin upłynął przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, wystąpić z roszczeniem w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. Projekt ma zostać podpisany i ogłoszony w Dz. U. w dniu 15 marca 2019 r. i ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Wobec powyższego, w sytuacji uchwalenia ustawy, od końca marca 2019 r. mieszkańcy OOU, którzy do tej pory nie zgłosili swoich roszczeń odszkodowawczych, znów mają taką możliwość – w terminie do końca marca 2022 r.

Kancelaria od lat prowadzi postępowania odszkodowawcze właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości znajdujących się na obszarze ograniczonego użytkowania. Zapraszamy więc do kontaktu osoby, które są zainteresowane wstąpieniem z roszczeniem przeciwko Portowi Lotniczemu Poznań – Ławica a do tej pory tego nie uczyniły.

***

 

PROJEKT

 

USTAWA

z dnia…

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.1)) w art. 129 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1–3, można wystąpić w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.”.

Art. 2. W przypadku gdy termin, o którym mowa w art. 129 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy z roszczeniem, o którym mowa w art. 129 ust. 1–3 ustawy zmienianej w art. 1, można wystąpić w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3. Do roszczeń, o których mowa w art. 129 ust. 1–3 ustawy zmienianej w art. 1, które nie wygasły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 129 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Szanowni Państwo,

po pracach komisji w Senacie w dniu 15 lutego 2019 r. do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska w zakresie art. 129 ust. 4.

Projekt przygotowany przez senatorów, który przewidywał przedłużenie dotychczasowego, niekonstytucyjnego 2-letniego terminu zgłaszania roszczeń do lat 5 od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz pozwalał na wystąpienie z roszczeniem w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy, wywołał bardzo duże poruszenie w środowisku samorządów. Związek Miast Polskich przekonywał, że proponowany kształt przepisów może doprowadzić do lawiny zgłoszeń mieszkańców i będzie bardzo dużym obciążeniem finansowym.

Wobec powyższego, jeszcze na etapie prac w Senacie treść projektu uległa znaczącej zmianie – 5-letni termin, o którym była mowa w art. 1 zmieniono na termin 3-letni a nadto wycofano się z rozwiązania dotyczącego możliwości zgłaszania roszczeń już przedawnionych zgodnie z brzmieniem aktualnego przepisu art. 129 ust. 4 Prawo ochrony środowiska w terminie 3 lat od wejścia w życie ustawy zmieniającej zamykając tym samym drogę do dochodzenia odszkodowania tym osobom, które nie zgłosiły roszczeń Portowi Lotniczemu Poznań – Ławica w terminie do dnia 28 lutego 2014 r.

Na dzień dzisiejszy w komisjach sejmowych trwają dalsze prace nad projektem – nie ma jeszcze jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy w ogóle i w jakim ostatecznie kształcie zostanie uchwalona nowelizacja, która powinna wejść w życie najpóźniej w dniu 14 marca 2019 r.

Comments are closed.