Odszkodowania za hałas – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku

Poniżej Kancelaria zamieszcza wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku wraz z uzasadnieniem (sygn. akt IV C 1107/08), który zapadł w sprawie odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z niej w następstwie ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

W uzasadnieniu Sąd podkreślił, ”iż w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania pozostaje nie tylko obniżenie wartości nieruchomości, będące następstwem ograniczeń przewidzianych bezpośrednio w treści rozporządzenia o utworzeniu obszaru (zwłaszcza dotyczących ograniczeń zabudowy), lecz także obniżenie wartości nieruchomości wynikające z tego, że wskutek wejścia w życie aktu prawa miejscowego dochodzi do zawężenia granic własności (art. 140 k.c. w zw. z art. 144 k.c.), i tym samym ścieśnienia wyłącznego władztwa właściciela względem nieruchomości położonej na obszarze ograniczonego użytkowania. O ile bowiem właściciel przed wejściem w życie aktu prawa miejscowego mógł żądać zaniechania immisji (hałasu) przekraczającej standard ochrony środowiska, o tyle w wyniku ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania możliwości takiej został pozbawiony. Inaczej mówiąc, szkodą podlegającą naprawieniu na podstawie art. 129 ust. 2 p.o.ś., jest także obniżenie wartości nieruchomości wynikające z faktu, iż właściciel nieruchomości będzie musiał znosić dopuszczalne na tym obszarze immisje (np. hałas)”.

Wyrok nie jest prawomocny. Zachęcamy do zapoznania się z treścią uzasadnienia.

Orzeczenie Warszawa

Comments are closed.