Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie artykułu 13Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ – RODO.

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Kancelaria Adwokacka adwokat Magdalena Sobaszkiewicz jest w świetle przepisów RODO Administratorem Pana/Pani danych osobowych jako klienta. To oznacza, że odpowiada za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Kontakt i informacje

Kancelaria Adwokacka adwokat Magdalena Sobaszkiewicz
ul. Mielżyńskiego 18/8
61-725 Poznań
tel. 602738646

kancelaria@sobaszkiewicz.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe zostały uzyskane od Państwa w związku z zawarciem umowy lub przygotowaniem do jej zawarcia i są wykorzystywane w celu świadczenia usług pomocy prawnej w rozumieniu art. 4 Ustawy – Prawo o adwokaturze lub podjęcia stosownych działań przez zawarciem umowy. Dane są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług oraz realizacji działań informacyjnych dotyczących realizowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dane osobowe są również przetwarzane wówczas, gdy jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizyczne (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO). Dane są również wykorzystywane w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym w szczególności wynikających z przepisów proceduralnych, podatkowych i rachunkowych. (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. ochrony interesów gospodarczych, faktycznych i prawnych lub dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a).

W niektórych przypadkach, gdy wynika to z charakteru świadczonych usług, Kancelaria może przetwarzać dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków, dane genetyczne, biometryczne lub dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Tego typu dane będą przetwarzane wówczas, gdy wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), gdy jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c) RODO) lub gdy jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO).

Dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO pod nadzorem władz publicznych – organów adwokatury nad wykonywaniem zawodu adwokata.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak może uniemożliwić realizację celu, w jakim zostały nam przekazane.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej (np. personel biurowy, pełnomocnicy substytucyjni, prywatni biegli, pogotowie informatyczne), podmiotom uczestniczącym w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych w ramach prowadzenia zleconych spraw, a także podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych i podatkowych – w zakresie dotyczącym rozliczeń finansowych. Państwa dane możemy przekazać również podmiotom publicznym, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa – z tym zastrzeżeniem, że nigdy nie ujawniamy żadnych danych objętych tajemnicą adwokacką. 

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Okres, przez jaki przetwarzamy dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej przetwarzania:

  1. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania zgody;
  2. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy – okres przetwarzania trwa do momentu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy,
  3. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (w szczególności przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych lub wynikających ze świadczenia przez administratora pomocy prawnej, nie dłużej niż 11 lat od zakończenia świadczenia usługi),
  4. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (w szczególności przez okres przedawnienia roszczeń cywilno prawnych związanych lub wynikających ze świadczenia przez administratora pomocy prawnej, nie dłużej niż 11 lat od zakończenia świadczenia usługi) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
  5. w przypadku przetwarzania danych osobowych z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Jakie mają Państwo prawa zakresie przetwarzanych danych osobowych?

Przepisy RODO gwarantują Państwu prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.