Prawo pracy – zmiany od stycznia 2017 roku

Zmiany, jakie zaszły 1 stycznia 2017, wprowadzają korzystną zmianę dla pracowników, polegającą na wydłużeniu terminu z 14 dni do 21 dni na złożenie do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania i żądania nawiązania umowy o pracę. Termin 21 liczy odpowiednio od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę, doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę, doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Nowelizacja obejmuje także ustalenia warunków wynagrodzenia za pracę w regulaminie wynagrodzenia. Zgodnie z nią, pracodawca zatrudniający co najmniej 50 osób ma obowiązek ustalenia regulaminu wynagradzania. Obecnie pracodawca, który zatrudnia 50 pracowników – dotychczas 20 – nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustala warunki za pracę w regulaminie wynagrodzenia. Nadto dodano przepisy, z których wynika, iż pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może ustalić takie warunki w regulaminie, zaś zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, jest zobligowany ustalić warunki w regulaminie, o ile zakładowa organizacja związkowa wystąpi w wnioskiem o ustalenie regulaminu. 

Tym samym, skoordynowano i rozwinięto przepisy traktujące o wprowadzaniu regulaminu pracy. Wprowadzanie zależy od obowiązywania postanowień układ zbiorowego pracy w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy oraz związanych z nimi praw i obowiązków pracodawcy i pracowników. Zatem o ile nie obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy, pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, wprowadza regulamin pracy. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy, zaś pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników zobligowany jest wprowadzić regulamin pracy, o ile zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie.

Kolejne zmiany dotyczą świadectwa pracy wydawanego w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Na mocy znowelizowanych przepisów, pracodawca obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli zawiąże się kolejny stosunek pracy z tym samym pracownikiem w tymże czasie, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, który można złożyć w każdym czasie.

Nadto uszczegółowiono, iż umowę o współodpowiedzialności materialnej, zawartą przez pracowników z pracodawcą, będącej podstawą łącznego powierzenia mienia, zawiera na piśmie pod rygorem nieważności. Przed nowelizacją brak formy pisemnej nie był obarczony rygorem nieważności.

Comments are closed.