Rejestracja spółek w KRS – zmiany od 1 grudnia 2014 roku

Procedura rejestracji podmiotu w KRS od dnia 1 grudnia 2014 roku została znacznie uproszczona i ma na celu przyspieszenie możliwości podjęcia działalności przez rejestrowany podmiot. Do odpowiedniego wniosku nie będzie trzeba już dołączać dokumentów, które dotychczas były przekazywane dalej przez sąd rejestrowy w celu nadania numerów NIP i REGON, tj. wniosków RG 1 (RG – OP) oraz NIP 2. Nie będzie też konieczne załączenie dokumentu potwierdzającego tytuł do lokalu czy dodatkowego odpisu umowy spółki.

Wedle nowych przepisów sąd rejestrowy będzie przekazywał informacje konieczne do uzyskania numerów NIP i REGON za pomocą systemu teleinformatycznego do odpowiednich rejestrów. Numery zostaną nadane automatycznie na podstawie przekazanych informacji i zamieszczone we wpisie rejestrowanego podmiotu w KRS.

Obowiązkiem podmiotu pozostanie jedynie zgłoszenie w ciągu 21 dni od dokonania wpisu do KRS, wymaganych również dotychczas, informacji o numerach rachunków bankowych czy przewidywanej liczbie pracowników. Dokonanie tego będzie się odbywało poprzez złożenie jednego formularza (NIP-8) w odpowiednim urzędzie skarbowym skąd dane będą za pomocą systemu teleinformatycznego przesyłane do ZUS i GUS.

Ważną zmianą jest również liczba ujawnianych we wpisie do KRS pozycji określających przedmiot działalności (PKD). Nie są to, tak jak było dotychczas, wszystkie pozycje umieszczone w umowie, lecz dziesięć z nich. Konieczne jest również wskazanie wśród owych dziesięciu jednego przeważającego przedmiotu działalności. Nie wprowadza to żadnych ograniczeń, co do działalności wykonywanej przez podmiot, ma jedyne na celu wskazanie we wpisie w KRS czym się przede wszystkim zajmuje.

W tym miejscu należy wskazać, iż zmianie uległy niektóre formularze niezbędne do dokonania wpisu, a są to:

  • wniosek o rejestrację organizacji w KRS (KRS-W20)
  • zgłoszenie sprawozdania finansowego do KRS (KRS-Z30, KRS-ZN)
  • wniosek o rejestrację OPP (KRS-W21)
  • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą (KRS-W9)
  • sposób powstania podmiotu – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WH)
  • przedmiot działalności – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WM)
  • zmiana – przedmiot działalności – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZM)

W związku z wprowadzeniem ograniczenia w liczbie pozycji PKD ujawnianych we wpisie, wszystkie dotychczas zarejestrowane podmioty mają obowiązek złożyć nowy formularz KRS-ZM przy pierwszej zmianie wpisu w KRS, a najpóźniej w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Comments are closed.