Rozwód z wyłącznej winy małżonka – czy warto?

 

Informacje ogólne

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd podczas rozwodu ma obowiązek orzeczenia o winie rozkładu pożycia. Możliwe jest jednak odstąpienie Sądu od tego obowiązku na zgodne żądanie małżonków. Sąd ma więc kilka możliwości:

  1. zaniechanie orzeczenia o winie rozkładu pożycia,
  2. orzeczenie o winie obojga małżonków,
  3. orzeczenie o braku winy obojga małżonków,
  4. orzeczenie o wyłącznej winie jednego małżonka.

 Zaniechanie orzeczenia o winie rozkładu pożycia wywołuje takie same konsekwencje, jak w sytuacji orzeczenia braku poniesienia winy przez żadnego z małżonków.

Podstawy orzeczenia o wyłącznej winie rozkładu pożycie jednego małżonka

Wśród przesłanek przesądzających o wyłącznej winie jednego z małżonków znajdują się między innymi uzależnienia – alkoholizm, narkomania itp., stosowanie przemocy wobec członków rodziny. Kolejnymi powodami są zdrada małżonka, porzucenie przez niego rodziny oraz nie zaspakajanie jej potrzeb, mimo posiadania takiej możliwości.

 Na każdą z powyższych okoliczności należy w sądzie przywołać dowody, których katalog jest bardzo szeroki. Potwierdzeniem wyłącznej winy małżonka mogą być zeznania samych stron czy powołanych przez nie świadków. Wszelka dokumentacja, także fotograficzna lub medyczna, a nawet prywatne listy czy e-maile również stanowią dowody, które mogą stanowić potwierdzenie wskazanych w pozwie zarzutów.

Czas trwania postępowania w przypadku orzekania o wyłącznej winie małżonka

Postępowania tego typu są zazwyczaj dłuższe niż rozwody bez orzekania o winie, a wynika to z konieczności zaprezentowania przed sądem wszystkich twierdzeń oraz dowodów je potwierdzających. Każda ze stron musi mieć możliwość odniesienia się do podnoszonych przez małżonka zarzutów, gdyż do orzeczenia o wyłącznej winie konieczny jest brak winy po stronie drugiego małżonka.

Skutki rozwodu z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków

W tym miejscu dochodzi się do sedna sprawy, gdyż to właśnie skutki orzeczenia o wyłącznej winie małżonka są główną przyczyną składania przez strony takiego wniosku.

Zgodnie z art. 60 § 1 k.r.o. po rozwiązaniu małżeństwa przez sąd, małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia ma prawo żądać od drugiego małżonka środków koniecznych do utrzymania, ale tylko wtedy, gdy znajduje się w niedostatku i w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Taka sytuacja ma więc miejsce w przypadku orzekania przez sąd o braku winy obu małżonków, winie obojga małżonków lub wspominanym wcześniej brakiem orzekania o winie.

Jednakże zgodnie z paragrafem drugim tego samego artykułu, jeżeli sąd orzekł rozpad pożycia z wyłącznej winy jednego z małżonków, małżonek niewinny rozpadowi pożycia ma również prawo do żądania od winnego środków (renty alimentacyjnej) w sytuacji, gdy rozwód pociąga za sobą znaczne pogorszenie jego sytuacji materialnej, nawet jeśli nie znajduje się w niedostatku. Ma to zapobiec pogorszeniu stopy życiowej niewinnego małżonka w wyniku orzeczenia rozwodu.

 Co więcej, w przypadku orzeczenia o wyłącznej winie jednego z małżonków, obowiązek utrzymywania niewinnego małżonka trwa aż do zawarcia przez niego kolejnego związku małżeńskiego, a nie tylko pięć lat (ewentualnie więcej, ale tylko za zgodą sądu), jak w przypadku braku orzeczenia o winie wyłącznej.

Podsumowanie

Reasumując należy stwierdzić, iż decyzja o wnioskowaniu orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka powinna być dobrze przemyślana. Często wiąże się to z koniecznością angażowania wielu osób (świadków) w sprawy prywatne, często przykre i intymne. Nie jest to także najlepszy wybór w przypadku chęci szybkiego rozwiązania małżeństwa.

Należy jednak pamiętać o pozytywnych następstwach orzeczenia wyłącznej winy współmałżonka – m.in. możliwość otrzymania wsparcia finansowego ale niesie za sobą wiele pozytywnych skutków (m.in. wsparcie finansowe) mogących pomóc w odnalezieniu się w nowej sytuacji. Co ważne wniosek taki można złożyć, jak również wycofać także po wniesieniu powództwa.

Comments are closed.