Skrócenie terminów przedawnienia roszczeń majątkowych oraz zmiany dotyczące zarzutu przedawnienia roszczeń

Skrócenie terminów przedawnienia roszczeń majątkowych oraz zmiany dotyczące zarzutu przedawnienia roszczeń

Ustawa zmieniająca z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodek cywilny oraz niektórych innych ustaw,  która weszła w życie w dniu 13 lipca 2018 r. wprowadziła kilka bardzo istotnych zmian.

Mianowicie modyfikacji podlega przepis art. 118 k.c. zgodnie, z którym obecnie termin przedawnienia roszczeń majątkowych zostaje skrócony i wynosi 6 lat, a nie jak dotąd obowiązywał – 10 lat.

Podobna zmiana dotyczy przedawnienia dla roszczeń z art. 125 k.c., tutaj również skrócenie z 10 lat do 6 lat dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju lub orzeczeniem sądu polubownego oraz roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo zgodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd. Należy jednak pamiętać, iż zmianie tej nie podlegają roszczenia o świadczenia okresowe oraz te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, tutaj niezmiennie termin wynosi 3 lata.

Szczególną uwagę należy również zwrócić na fakt, iż konsument nie będzie już musiał podnosić zarzutu przedawnienia. Do art. 117 § 2 dodany został §21, który to pozwala na uchylenie się od zaspokojenia zobowiązania osobie przeciwko której przysługuje roszczenie, chyba że zrzeknie się ona z korzystania zarzutu przedawnienia. Jeżeli tego nie dokona, to konsument nie musi nawet podnosić zarzutu przedawnienia by uchylić się od obowiązku zaspokojenia roszczenia, ponieważ to sąd z urzędu stwierdzi przedawnienie na jego korzyść.

Istnieją jednak wyjątki, które nie pozwalają sądowi na przedawnienie roszczenia z urzędu, jest nim art. 1171 k.c. , w którym to wskazano, iż sąd może po rozważeniu interesów stron nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Sąd powinien wtedy rozważyć w szczególności długość terminu przedawnienia, długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia oraz charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

Ostatnią zmianą wprowadzoną do kodeksu cywilnego, jest zmiana w art. 568 § 2, zgodnie z którą w przypadku sprzedaży konsumenckiej używanych rzeczy ruchomych i skrócenia okresu rękojmi roszczenia z rękojmi nie przedawniają się w żadnej sytuacji przed upływem dwóch lat od dnia wydania tej rzeczy.

Ponadto, ustawa wskazuje, że do roszczeń przysługujących konsumentom, które powstały przed dniem wejścia w życie nowelizacji k.c. i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych zastosowanie będą mieć dotychczasowe przepisy terminach przedawnienia. Natomiast roszczenia przedawnione, co do których do dnia wejścia w życie ustawy nie został podniesiony zarzut przedawnienia, podlegają z dniem wejścia w życie ustawy skutkom przedawnienia.

Comments are closed.