Sprzedaż przez Internet – Przedsiębiorco pamiętaj o dostosowaniu swojego Regulaminu do obowiązujących przepisów

Sprzedaż przez Internet – Przedsiębiorco pamiętaj o dostosowaniu swojego Regulaminu do obowiązujących przepisów

Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów ma na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zrównanie praw konsumentów w całej Unii Europejskiej. Wejdzie ona w życie dnia 25 grudnia 2014 roku niosąc za sobą duże zmiany w dotychczasowych regulacjach dotyczących sprzedaży przez Internet, które będą korzystniejsze przede wszystkim dla kupujących.

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy trudniącego się sprzedażą produktów lub usług za pośrednictwem sklepu internetowego jest zmiana obowiązującego regulaminu, a także sposobu dokonywania zamówień i dostosowanie ich do nowych przepisów.

Definicja konsumenta

Zmianie ulegnie kodeksowa definicja konsumenta. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 221 kc za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Według dotychczasowej regulacji konsument, który zawarł umowę na odległość miał 10 dni na odstąpienie od niej bez podawania przyczyny. Termin ten został wydłużony do 14 dni, a przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania o tym konsumentów oraz udostępnić wzór odstąpienia. Jeżeli tego nie zrobi termin na odstąpienie przedłuża się aż do 12 miesięcy. Pokazuje to, iż nowe przepisy działają zdecydowanie na korzyść kupującego, gdyż poprzednio były to tylko 3 miesiące. Ważne jest jednak, że jeśli przedsiębiorą się zreflektuje i w tym okresie powiadomi konsumenta o jego prawach, termin skraca się do 14 dni od momentu poinformowania. Dodatkowo za niepoinformowanie konsumentów o możliwości odstąpienia od umowy grozi przedsiębiorcy grzywna, gdyż jest to wykroczenie.

Nowe przepisy regulują również kwestie pokrywania kosztów przesyłki. Sprzedawca będzie miał obowiązek zwrócić koszty przesyłki konsumentowi wraz ze zwrotem należności za towar. Warto jednak zaznaczyć, iż sprzedawca ma obowiązek zwrócić koszty tylko do kwoty, która odpowiada najniższej kwocie wysyłki proponowanej przez niego przy zawieraniu transakcji. Przedsiębiorca nie ponosi jednak kosztów ponownego zapakowania, zabezpieczenia i  odesłania towaru przez konsumenta, o ile zaznaczył to w regulaminie.

Co ważne, przedsiębiorca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy konsumentowi do czasu otrzymania towaru bądź potwierdzenia jego wysłania, zależnie od tego co nastąpi wcześniej. Konsument może również odpowiadać za zmniejszenie wartości rzeczy  w związku z korzystaniem z niej w stopniu większym niż jest to konieczne do sprawdzenia cech i funkcjonowania produktu.

Nowa ustawa przewiduje szereg wyłączeń prawa do odstąpienia od umowy, m.in. ze względu na charakter towaru, względy higieny czy wahania cen na rynku.

Reklamacja

Nowe przepisy wprowadzają także zmiany dotyczące możliwości i sposobu reklamacji zakupionego towaru, które muszą zostać umieszczone w regulaminie sklepu internetowego.

Pierwszą z istotnych zmian jest czas trwania domniemania, iż wada rzeczy istniała w momencie jej zakupu. Dotychczas wynosił on 6 miesięcy, lecz nowe przepisy wydłużają ten czas do roku. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał w tym czasie przyjąć każdą uzasadnioną reklamację lub udowodnić, że wada powstała z winy konsumenta.

Ważne jest również to, iż od 25 grudnia 2014 roku konsument po złożeniu reklamacji z tytułu rękojmi będzie miał prawo wyboru działania, którego będzie oczekiwał od sprzedawcy. Będą to naprawa towaru, jego wymiana, obniżenie ceny oraz jeśli wada będzie istotna także odstąpienie od umowy. To do konsumenta będzie należała decyzja o co zwróci się do przedsiębiorcy, który będzie mógł jedynie zaproponować inne rozwiązanie w ramach przewidzianych ustawą. Decydować w tym przypadku będzie specyfika towaru, łatwość jego wymiany bądź naprawy, istotność wady, a przede wszystkim fakt wcześniejszego reklamowania towaru. Przedsiębiorcę chronić będą nadmierne koszty, który musiałby ponieść oraz niemożność wykonania roszczenia konsumenta.

Konsument będzie miał prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu roku od zauważenia wady, nawet jeśli ustawowy dwuletni termin reklamacji minął. Oznacza to, iż wada zauważona przed upływem 2 lat od otrzymania rzeczy wydłuża czas do złożenia reklamacji.

Obowiązek informacyjny

Ustawa wprowadza obowiązek zawiadomienia konsumenta, najpóźniej w chwili złożenia przez niego zamówienia, w sposób jasny i zrozumiały o wymienionych w art. 12 informacjach. Dotyczy to m.in. danych przedsiębiorcy, głównych cech świadczenia, łącznej ceny, sposobu, terminu i kosztów dostawy, sposobu i terminu wykonania prawa do odstąpienia od umowy i reklamacji, czasu trwania umowy czy wzorów związanych  z odstąpieniem.

Informacje te mogą zostać zawarte  w przypadku sklepów internetowych – na stronie internetowej oraz w regulaminie. Potwierdzenie zawarcia umowy musi zostać dostarczone konsumentowi na trwałym nośniku, czyli np. w formacie pdf.

Dużą zmianą jest obowiązek wprowadzenia przez przedsiębiorcę przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (bądź innego podobnego), jeżeli to właśnie kliknięcie przycisku jest równoznaczne  ze złożeniem zamówienia. Brak poinformowania konsumenta w taki sposób o obowiązku zapłaty za zamówienie wiąże się z brakiem obowiązku po stronie kupującego do uregulowania należności, nawet jeśli został wcześniej poinformowany o odpłatnym charakterze umowy.

Comments are closed.