Usługi

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną firm i osób fizycznych, zarówno w ramach stałej współpracy, jak i pojedynczych zleceń. Zapewniamy obsługę prawną w języku angielskim.
W ramach współpracy świadczymy następujące usługi:

 Obsługa podmiotów gospodarczych:

 • bieżące doradztwo;
 • sporządzanie, opiniowanie umów, porozumień i innych dokumentów handlowych;
 • prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych;
 • reprezentacja pracodawców w sporach pracowniczych;
 • zakładanie spółek prawa handlowego;
 • przekształcenia spółek;
 • prawo zamówień publicznych.

 Dochodzenie odszkodowań:

 • dochodzenie odszkodowań w sprawach wypadków komunikacyjnych;
 • reprezentacja w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej;
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym (przygotowawczym i sądowym).

 Prawo rodzinne:

 • prowadzenie postępowań rozwodowych, spraw o podział majątku małżeńskiego, rozliczenia konkubinatu (postępowanie przesądowe i sądowe);
 • sprawy o alimenty, o uregulowanie władzy rodzicielskiej i kontaktów.

Prawo pracy:

 • reprezentacja pracowników i pracodawców w postępowaniach przed sądem pracy;
 • przygotowywanie umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania, oświadczeń o rozwiązaniu umów o pracę itp.

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o zachowek;
 • dział spadku – reprezentacja w negocjacjach i postępowaniu sądowym.

Prawo autorskie:

 • reprezentacja twórców w zakresie naruszeń praw autorskich;
 • reprezentacja w sprawach o naruszenie dóbr osobistych i ochronę wizerunku;
 • przygotowywanie umów o przeniesienie praw autorskich, umów licencyjnych;
 • przygotowywanie umów o wykorzystanie wizerunku, grę aktorską itp.

Prawo karne:

 • obrona w sprawach karnych, karno-skarbowych oraz wykroczeniowych,
 • reprezentacja w sprawach z oskarżenia prywatnego.

Prawo pocztowe:

 • opracowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania wpisu do rejestru operatora pocztowego;
 • reprezentacja przez Prezesem Urzędem Komunikacji Elektronicznej;
 • bieżące doradztwo – przygotowanie umów, regulaminów itp.;
 • sporządzenie planu działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń;
 • ochrona danych osobowych.

 Postępowanie administracyjne:

 • reprezentacja przed organami administracji;
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych;
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • sporządzanie skarg na bezczynności organu oraz przewlekłość postępowania.

 Inne:

 • prowadzenie postępowań eksmisyjnych;
 • dochodzenie odszkodowań od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego.