Ławica dochodzenie odszkodowań

Dnia 30 stycznia 2012 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę dotyczącą ustalenia obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) dla lotniska Poznań-Ławica. Zgodnie z uchwałą wprowadzono następujące ograniczenia:

  1. zabrania się budowy nowych szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
  2.  dopuszcza się rozbudowę, odbudowę oraz nadbudowę istniejących szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
  3. zabrania się tworzenia stref ochronnych „A” uzdrowisk.
  4. dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej, pod warunkiem zapewnienia właściwego komfortu akustycznego w pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej.

Nadto wprowadzono wymagania techniczne w postaci zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w budynkach z pomieszczeniami wymagającymi ochrony akustycznej poprzez stosowanie przegród budowlanych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych w strefie wewnętrznej mają prawo do kierowania do przedsiębiorcy, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania:

  1. roszczenie o odszkodowania z tytułu spadku wartości nieruchomości – powszechnie przyjmuje się, iż jest to kwota około od 10-21% wartości nieruchomości;
  2. roszczenie o zwrot nakładów, które jesteśmy zobowiązani ponieść na przebudowę nieruchomości w celu ograniczenia uciążliwości, czyli zapewnienia tzw. „komfortu akustycznego”;
  3. roszczenie o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych hałasem – naruszenie prawa do prywatności, spokojnego korzystania z nieruchomości jak i odpoczynku we własnym domu.